New England Spiritualist (periódico) – Boston, Estados Unidos

1855 – 2 edições

 

1856 – 14 edições

 

1857 – 22 edições